Корисни веб страници

Социјалното претприемништво и социјалниот бизнис се презентирани и дискутирани на многу места онлајн. Следат мал сет на корисни референци.

Фондации

The Skoll Fundation www.skollfoundation.org

The Skoll фондацијата му служи на општеството во светот со инвестирање, поврзување и да ги прославува социјалните претприемачи. Фондацијата има наградни програми и ги претставува своите корисници на сопствениот веб сајт.

The Schwab Foundation | www.schwabfound.org

The Schwab Фондацијата за социјални претприемништво обезбедува исклучителни платформи на регионално и локално ниво за да ги потенцира и унапреди водечките модели на социјалниот бизнис.

Ashoka | www.ashoka.org

Ashoka е глобална организација која ги идентификува и инвестира во водечки социјални претприемачи – индивидуалци со иновативни и практични идеи за решавање на социјални предизвици.

Grameen Foundation | www.grameenfoundation.org

The Grameen Foundation им помага на најсиромашните, особено жените, добива пристап до финансискиуслуги, информации кои го менуваат животот и уникатни бизнис жанси.

NEF | http://www.neweconomics.org/

Новата економска фондација е независен мисли-и-работи резервоар кој го инспирира и демонстрира вистинското економско добро.

Мрежи и веб сајтови

Technet | www.technet-berlin.de

Мрежа на луѓе ангажирани на регионален и локален развој на технологија, вработување и развој (во Германија).

EMES | www.emes.net

Мрежа на истражувачи и дипломци на социјално претприемништво.

SE Mark | www.socialenterprisemark.org.uk

Ознака за квалитет на Шкотските социјални претприемништва.

Scottish Voluntary Code of practice | www.se-code.net

Практични кодови за социјални претприемништва.

Le Mat | www.lemat.coop

Социјален бренд за промоција на социјален туризам.

RIPESS | www.ripesseu.net

RIPESS Europe – Economy Solidarity Europe има за цел да размени пракси и да биде посветена на заеднички активности кои можат да ја прошират и подобрат видливоста на социјалната и солидарната економија.

SENSCOT | http://senscot.net/

Senscot гради и служи на мрежа која им помага на социјалните претприемачи да станат поефективни.

SEUK | http://www.socialenterprise.org.uk/

Social Enterprise UK е национално тело за социјално претприемништво.

European Network | http://european-network.de/englisch/aims.htm

Европска мрежа на економска само-помош и локален развој.

Locality http://locality.org.uk/

Locality е водечка национална (UK) мрежа за организации предводени од заедницата.

Social Audit Network | http://www.socialauditnetwork.org.uk/

The Social Audit Network (SAN)е непрофитна организација која ја олеснува размената на информации и искуство помеѓу практичарите на социјалното смеководство и ревизија во социјалната економија и волонтерски сектори.

SROI Network | http://www.thesroinetwork.org/

SROI Network е водечко интернационално социјално претпријатие, во сопственост од страна на нашите членови со цел промена на начинот на кој општеството води сметка за вредностите.

SKS Scotland | http://www.sksscotland.co.uk/our-services-2/the-social-enterprise-toolkit-is-it-for-you/

The Social Enterprise Toolkit and Mentor Service.

Social Enterprise Network | http://socialenterprise.guardian.co.uk/

The Guardian ја поддржува заложбата на претпријатијата кои сакаат да имаат позитивно социјално влијание и го споделуваат пристапот на отвореност и соработка на бизниси кои се претставени низ социјалниот сектор на претпријатија.

European Commission | http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm

Страница на европската комисија за социјално претприемништво.

Huffington Post | http://www.huffingtonpost.com/news/social-entrepreneurship/

Страниза на Huffington Post за социјално претприемништво.

FYSE | http://www.fyse.org/

FYSE работеше со партнери низ Азија за да ги охрабри социјалните претпријатија да постигнат најголемо влијание. Тие развија иновативни решенија кои што им овозможуваат на социјалните претпријатија ефективно да се справуваат со нашите најголеми социјални и предизвици на животната средина, додека го прошитуваат својот бизнис и обезбедуваат работни места.

Нагрди

The Global Social Venture Competition | www.gsvc.org

GSVC е најголемиот светски натпревар за планирање на социјални бизниси.

Brookes University Social Entrepreneurship Award | http://www.brookes.ac.uk/business-and-employers/social-entrepreneur-awards/

Награда за социјални претприемачи од Brookes University, UK.

Проекти

CEST  | www.cest-transfer.de

Трансфер проект во полето на локалната социјална економија.

CONSCISE  Project | http://www.malcolmread.co.uk/conscise/entry.htm

Резултатите од проектот за социјални претпријатија, социјална економија и општествен капитал.

Piloting Social Enterprising concept in Macedonia | http://socijalnopretprijatie.org.mk/

Главните мотиви позади проектот кој што го овозможува развојот и имплементацијата на концептот на социјални претпријатија во Македонија со носење на светски искуства и поспецифично Британското искуство за проблемот.