Социјално претпријатие

Што е социјално претпријатие?

Како што е дефинирано од страна на нобеловецот Проф. Мухамед Јурис, социјален бизнис значи справување со социјални проблеми користејќи економски, финансиски и менаџерски инструменти соодветни за бизнис (Јурис 2005). Но социјалното претприемништво има подолга традиција во Европа, делумно опфаќа задруги, непрофитни или ниско профитни организации, локални одбори и др.

И покрај многубројните форми социјалното претприемништво во срцето е планирана активност со цел справвање со социјалните проблеми низ бизнис.

Како “нормален“ бизнис, генерира профит, кој обично е реинвестиран за социјални цели наместо да биде дистрибуиран на сопствениците. На некој начин социјалното претприемништво значи интегрирање на етичка перспектива во бизнисот.

Започнување на социјално претпријатие има две позитивни страни: генерира нови работни места и се справува со социјални проблеми.

Научете повеќе за социјалното претприемништво истражувајќи ги нашите референциевропските примери и некои веб сајтови.